Algemene Voorwaarden

-Foto’s gemaakt door Stef Boey kunnen op een website en sociale media gebruikt worden als vertegenwoordiging van zijn werk.

-Een boeking is definitief na betaling van het voorschot welk ook dient als annuleringskost.

-Voor elke shoot of reportage wordt er 30% voorschot gevraagd.

-Bij annulatie van een afspraak door de klant wordt het voorshot van 30% niet terugbetaald.

-De “preview” foto’s die u ontvangt bij een studioshoot dienen enkel om uit te kiezen. Deze mogen op geen enkele manier gebruikt worden voor prints, sociale media … . Dit zijn onafgewerkte, lage resolutiefoto’s die geen eindproduct zijn en dus niet het werk van Stef Boey vertegenwoordigen.

-Al het fotografisch werk van Stef Boey is onderhevig aan het auteursrecht. De foto’s blijven altijd eigendom van Stef Boey. Persoonlijk gebruik door de klant is toegestaan, doch de foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Alsook dient er een vergoeding betaald te worden op basis van de Sofam tarieven. Bij misbruik wordt altijd een gerechtelijke vervolging ingesteld.

-Stef Boey heeft als fotograaf zijn kenmerkende stijl en het nabewerken van zijn foto’s of filters gebruiken is niet toegestaan.

-Alle originele foto’s worden gedurende twee jaren bijgehouden in een archief. Vanaf dan worden ze definitief verwijderd.

-De originele raw foto’s worden nooit geleverd !

-Stef Boey kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door verzending per post.

-Elke aankoop is bindend. Bij aankoop verbindt de klant zich tot aangeduide artikelen

-De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring en na betaling van het volledige bedrag.

-Bij belet of ziekte van de fotograaf wordt het voorschot volledig terugbetaald.

-De geleverde prestaties door Stef Boey zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

-Facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.

-De fotograaf mag een sessie annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

-Voor, tijdens of na is Stef Boey niet aansprakelijk voor :

.schade bij de opdrachtgever

.indirecte schade bij het gevolg van diensten of gebruik

.lichamelijke of materiële schade door bvb vallen, uitglijden, stoten…

.verlies en of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij

-De fotograaf is niet aansprakelijk bij kleur/kwaliteitsverschil als foto’s of fotoproducten zijn gemaakt door derden.

-De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld staan op de factuur.

-In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur steeds voor.

-Betalingen gebeuren op het rekeningnummer: BE03 9730 6078 5284

-Na afloop van de betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:

.een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.

.een schadebeding van 10%

-Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

-Bij niet of laattijdige betaling houdt Stef Boey zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

-Stef Boey zal al zijn opdrachten uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

-Stef Boey bepaalt autonoom de wijze (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

-Alle content is beschermd door auteursrecht.

-Stef Boey kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op zijn auteursrechtelijke vermogensrechten. De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.

– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.

– Zonder enige beperking van tijd

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Stef Boey en de opdrachtgever.

Stef Boey behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Chat openen
Hallo 👋
Waarmee kan ik je helpen? Heb je een vraag over mijn shoots of de tarieven?